کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

amoozesh

کارگاه ها

 
 
 

ردیف عنوان کارگاه سال ارائه دهنده محل برگزاری
1
کارگاه آموزش و مدیریت منابع
96
دکتر دهقان
دانشکده بهداشت
2
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
96
مهندس جمشیدی
دانشکده بهداشت
3 کارگاه علم سنجی
96
مهندس جمشیدی
دانشکده بهداشت
4 کارگاه مرور سیستماتیک
96
دکتر صالحی
دانشکده بهداشت
5 کارگاه نگارش و انتشارات مقالات علمی
96
دکت حبیب زاده
دانشکده بهداشت
6 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
96
دکتر دهقان
دانشکده بهداشت
                                                                                                  اطلاعات بیشتر