کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

af0992ea53ec6bc913760689c62974f3

کارگاه ها ی برگزار شده در سال 98

کارگاه ها

 

 

 

عنوان کارگاه 
تاریخ برگزاری مدرس
مستندات
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهScience Directومعرفی نظام نوین نوپا
1398/07/02

دکتر اسماعیل عبداله زاده

Rahnama Participant
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهWeb Of sciences وscopus 1398/07/03 آقای محمد قاسم پور RahnamaRahnama Participant