کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

af0992ea53ec6bc913760689c62974f3

کارگاه های برگزار شده در سال 99

کارگاه های برگزار شده در سال 99

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس مستندات
 کارگاه آشنایی با پایگاه های دسترسی آزاد ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
 کارگاه آشنایی با کاکرین ویژه کتابداران 1399/05/14  خانم بردبار زارعی  Rahnama Participant
وبینار اخلاق در پژوهش 1399/06/04 دکتر احسان شمسی کوشکی Rahnama Participant