کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

amoozesh

درباره ما

سامانه پیامک

کتابخانه مرکزی دارای سامانه پیامکی است و در راستای همکاری با سایر واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری، در زمینه ارسال پیامک و ایجاد دسترسی جداگانه برای واحدهای مذکور جهت استفاده از این سامانه همکاری های لازم را به عمل می آورد.

شماره پیامک کتابخانه:   098500019209