کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

در پی درخواست دانشجویان و پرسنل جهت استفاده از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در ساعات 12 تا 13 هر روز، پرسنل کتابخانه موظف شدند در این بازه زمانی، کتابخانه را جهت استفاده و ارائه خدمات به دانشجویان و پرسنل محترم باز نگه دارند.