کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

این برنامه به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها توسط وزارت بهداشت تدارک دیده شده است. در این برنامه معاونت تحقیقات و فناوري با در نظرگرفتن اعتبارات خود اقدام به تعريف شاخصهايي براي تشويق استادياران جوان برتر نموده که شرایط لازم در سایت معاونت پژوهشی قابل مشاهده می باشد. میزان اعتبار هر گرنت ۱۵۰ میلیون ریال است که نیمي از آن پس از تاييد مدارک ارسالي و نيم ديگر پس از ارايه قرارداد متقاضي با معاونت پژوهشي دانشگاه مبني بر تصويب پروژه تحقيقاتي ۱۵۰ ميليون ريالي ارايه به دانشگاه تخصيص اعتبار داده خواهد شد.