کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

af0992ea53ec6bc913760689c62974f3

راهنماها

راهنماها ی آموزشی

راهنمای جستجوی منابع موجود در کتابخانه

 راهنمای آموزشی استفاده از پایگاه Sciense Direct

                            pdf
 راهنمای آموزشی ProQuest pdf 

راهنمای آموزشیUpToDate

pdf 

راهنمای آموزش پایگاهClinical Key

pdf 

راهنمای پایگاه Pubmed

pdf 

سیستم انتشار اطلاعات کتابخانه (افق(

pdf 

راهنمای آموزش EndNote web

pdf 

راهنمای آموزش Embase

pdf 

راهنمای آموزش Web Of Science

pdf
راهنمای پایگاه اطلاعاتی Ovid pdf 

راهنمای کار با نرم افزار Adobe acrobat professional

pdf 
راهنمای کار با نرم افزار Citations pdf 

راهنمای کار با نرم افزار EndNote-key

pdf 

راهنمای کار با نرم افزار EndNote-X6-x1x

pdf 

راهنمای کار با نرم افزار EndNote-X7

pdf  

راهنمای استفاده از نرم افزار EndNote-X8

pdf