کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

amoozesh

راهنماها

راهنماها ی آموزشی

 

راهنمای جستجوی منابع موجود در کتابخانه   

                                    

راهنمای آموزشی استفاده از پایگاه Sciense Direct pdf2                                                        docx2
راهنمای آموزشی ProQuest                                                                                   pdf2 docx2
راهنمای آموزشی UpToDate pdf2 docx2
راهنمای آموزش پایگاه Clinical Key pdf2 docx2
راهنمای پایگاه Pubmed pdf2  docx2
سیستم انتشار اطلاعات کتابخانه (افق) pdf2  
راهنمای آموزش EndNote web pdf2  
راهنمای آموزش Embase pdf2  
راهنمای آموزش Web Of Science                                        pdf2  
راهنمای پایگاه اطلاعاتی Ovid pdf2  
راهنمای کار با نرم افزار Adobe acrobat professional pdf2  
راهنمای کار با نرم افزار Citations pdf2  
راهنمای کار با نرم افزار EndNote-key pdf2  
راهنمای کار با نرم افزار EndNote-X6-x1x pdf2  
راهنمای کار با نرم افزار EndNote-X7 pdf2  
راهنمای استفاده از نرم افزار EndNote-X8 pdf2