کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

af0992ea53ec6bc913760689c62974f3

کارگاه ها ی برگزار شده در سال 98

کارگاه های برگزار شده در سال98

 

 

 

عنوان کارگاه 
تاریخ برگزاری مدرس
مستندات
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهScience Directومعرفی نظام نوین نوپا
1398/07/02

دکتر اسماعیل عبداله زاده

Rahnama Participant
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهWeb Of sciences وscopus 1398/07/03 آقای محمد قاسم پور RahnamaRahnama Participant

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

1398/08/13
دکتر مجتبی فرجام  Rahnama Participant
کارگاه مبانی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت 1398/11/14 دکتر مجتبی فرجام  Rahnama Participant
کارگاه آشنایی با پایگاه ClinicalKey 1398/11/21 سرکار خانم کریمی Rahnama Participant

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی(لغو شد)

1398/12/13

دکتر رضا همایونفر     
کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی(لغو شد)

1398/12/14

دکتر اسماعیل عبداله زاده