کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

بر اساس مصوبه شورای کتابخانه به ریاست دکتر فرجام معاون محترم پژوهشی و ریاست کتابخانه های دانشگاه در تاریخ 10/9/97، کسانی که برای مدت طولانی کتاب به امانت گرفته و برگشت نداده اند، فرصت دارند تا تاریخ 28/9/97 کتب امانتی را (به شرط اینکه اگر تجدید چاپ شده نسخه جدید تهیه کنند) بدون پرداخت جریمه دیرکرد کتاب به مسئول کتابخانه مرکزی و کتابخانه بیمارستان تحویل دهند.