کتابخانه مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

کتابخانه مرکزی- دانشگاه علوم پزشکی فسا

در جریان خرید کتاب از نمایشگاه تهران بیش از 80 عنوان (170 نسخه) لاتین و فارسی جهت استفاده برای پرسنل بیمارستان ولیعصر فسا تهیه گردید که همه این کتب با هماهنگی معاون آموزشی بیمارستان به کتابخانه آن مجموعه ارسال گردیده است.