• 1400/12/17
  • - تعداد بازدید: 56
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه

آیین نامه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

مقدمه : هدف از تدوين اين آيين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانه ی دانشگاه علوم پزشكي فسا مي باشد .

تعاریف :

كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه : منظور از كتابخانه ي تحت پوشش، كتابخانه ی بیمارستان ولیعصر مي باشد.

منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتاب، پايان نامه، لوح فشرده، ............ مي باشد.

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد .

كادر آموزشي دانشگاه : منظور از كادر آموزشي دانشگاه كليه اعضا هيأت علمي و مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس مي باشد .

دانشجوي تحصيلات تكميلي : منظور از دانشجوي تحصيلات تكميلي، دانشجوي شاغل به تحصيل در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتراي تخصصي مي باشد .

كاركنان : منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي فسا مي باشد.

________________________________________

استفاده كنندگان

الف) كادر آموزشي شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج ) كاركنان شاغل در دانشگاه و واحدهای تابعه

د ) پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل در شهرستان

________________________________________

عضويت

     كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در كتابخانه دانشگاه می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.1

تبصره 1 : كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشگاه و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از کتابخانه دانشگاه استفاده نمایند.

تبصره 2 : كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس با ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از کتابخانه دانشگاه استفاده نمایند.

تبصره 3 : تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند..

       تبصره 4 :دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند و مدت عضویت آنها برابر مدت اعتبار کارت آنها فعال خواهد شد .

            اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد .2

           

ارائه خدمات به دانشجويان سایر دانشگاهها ممنوع مي باشد.3

________________________________________

امانت

استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه امانت داده مي شود .1

2.در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد . لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد

عضویت:

افراد برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه باید در کتابخانه دانشگاه عضو باشند.منظور از عضویت، ثبت مشخصات مشخصات فرد در نرم افزار کتابخانه می باشد .فرد موظف است در بدو حضور در کتابخانه نسبت به تکمیل فرم عضویت و تحویل یک قطعه عکس به کتابدار اقدام کند و آیین نامه امانت را مطالعه نماید

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد  

ا

تعداد منبع امانتی مدت امانت اعضا
10 جلد 30 روز كادر آموزشي
5 جلد 15 روز دانشجوي تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی
5 جلد 15 روز دانشجوي ساير مقاطع/کادر آموزشی بازنشسته
5 جلد 15 جلد كاركنان
3 جلد 15 روز پرسنل سایر مراکز وابسته به دانشگاه
3 جلد 15 روز بازنشستگان
3 جلد 15 روز پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل در شهرستان

           

میز امانت کتابخانه از 7صبح الی 15 فعال می باشد.*

تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد .

   تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند

:   منابع زير امانت داده نمي شوند*

الف- كتابهاي مرجع

ب - پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و پرسشنامه بلامانع می باشد)

* افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه با رعايت شرايط زير، مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايند :

الف ) اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد .

ب)كتابخانه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه فضاي مطالعه و ساير امكانات به افراد غیر عضو ندارد

* به یاد داشتن شماره عضویت کتابخانه در هنگام امانت گرفتن کتاب الزامی است.هر شخص فقط از کارت و شماره عضویت خود استفاده نماید. به هیچ فردی از طریق عضویت دیگری کتابی داده نمی شود.

در صورت عدم نیاز سایر اعضا به کتابی که در امانت شخص می باشد، هر کتاب فقط یک بار تمدید می گردد.*

* به یک نفر عضو، دو یا چند کتاب یکسان امانت داده نمیشود

به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه هنگام تسویه حساب الزامی است

* دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت می توانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند و مدت عضویت آن ها برابر مدت اعتبار کارت آن ها فعال خواهد شد.

________________________________________

جريمه ديركرد

1.در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد

الف ) تأخير برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ... ریال جریمه محاسبه خواهد شد

ب)تأخیر بیش از یک ماه برای اولین بار اخطار و ÷س از آن منجر به تعلیق عضویت برای مدت 2 ماه خواهد شد. بدیهی است عضو تا زمان ÷رداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.

ج) در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار، کارت عضویت فرد باطل می شود.

________________________________________

جبران خسارت

1.چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

-2.چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير   خواهد بود                                    

   الف. كتاب ها مطابق قيمت روز با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين)پرداخت نمايد.

3. امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

________________________________________

تسويه حساب

     1.اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند .

   2.دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند .

   3.واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.

   4.كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد .

________________________________________

رعايت نظم در كتابخانه

   بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند :

   رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

   مطالعه بصورت انفرادي

استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

   رعايت شئونات و حجاب اسلامي

آوردن کیف، کوله پشتی و ... به داخل کتابخانه ممنوع می باشد

مسئولیت وسایل شخصی هر فرد به عهده خود فرد می باشد

در صورت مشاهده تخلف، پس از تذکر شفاهی ضمن تعلیق عضویت، فرد متخلف به کمیته انظباطی دانشگاه معرفی خواهد شد

________________________________________

خروج غير قانوني

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: