ردیف

نام دانشگاه

آدرس وب سایت کتابخانه

1

اراک

http://lib.arakmu.ac.ir

2

ارتش

http://www.ajaums.ac.ir

3

اردبیل

http://www.arums.ac.ir/fa/library/

4

ارومیه

http://library.umsu.ac.ir

5

اصفهان

http://lib.mui.ac.ir

7

اهواز

http://centrallib.ajums.ac.ir

8

ایران

http://clib.iums.ac.ir

9

ایلام

http://libportal.medilam.ac.ir

10

آبادان

http://abadanums.ac.ir

11

بابل

http://lib.mubabol.ac.ir

12

بجنورد

http://nkums.ac.ir

13

البرز

http://research.abzums.ac.ir

14

بم

http://www.mubam.ac.ir

15

بندر عباس 

http://www.mubam.ac.ir

16

بوشهر

http://lib.bpums.ac.ir

17

بیرجند

http://library.bums.ac.ir

18

تبریز

http://centlibrary.tbzmed.ac.ir

19

تربت حیدریه

http://amoozesh.thums.ac.ir

20

تهران

http://lib.tums.ac.ir/

21

جهرم

http://lib.jums.ac.ir/

22

جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

23

دزفول

http://lib.dums.ac.ir

24

رفسنجان

http://rums.ac.ir

25

زابل

http://www.zbmu.ac.ir

26

زاهدان

http://library.zaums.ac.ir

27

زنجان

http://www.zums.ac.ir

28

سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

29

سمنان

http://library.semums.ac.ir/

30

شاهرود

http://lib.shmu.ac.ir 

31

شوشتر

http://shoushtar.ajums.ac.ir

32

شهر کرد

http://lib.skums.ac.ir/

33

شهید بهشتی

http://lib.sbmu.ac.ir/

34

شیراز

http://dlibrary.sums.ac.ir

35

علوم بهزیستی و توانبخشی

http://lib.uswr.ac.ir

36

فسا

https://centlib.fums.ac.ir/

37

قزوین

http://ofoghlib.qums.ac.ir

38

قم

http://res.muq.ac.ir

39

کاشان

http://research.kaums.ac.ir

40

کردستان

http://clib.muk.ac.ir

41

کرمان

http://library.kmu.ac.ir

42

کرمانشاه

http://lib.kums.ac.ir

43

گلستان

http://www.goums.ac.ir

44

گناباد

http://dl.gmu.ac.ir/

45

گیلان

http://library.gums.ac.ir

46

لرستان

http://lib.lums.ac.ir/ 

47

مشهد

http://central_library.mums.ac.ir/

48

نیشابور

http://www.nums.ac.ir/library.html

49

همدان

http://library.umsha.ac.ir/

50

یاسوج

http://lib.yums.ac.ir/

51

یزد

http://lib.ssu.ac.ir/Farsi/Home/Index

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: