• 1401/01/17
  • - تعداد بازدید: 58
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

آیین نامه عضویت در کتابخانه

افراد مشمول برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه                  

1.كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در كتابخانه دانشگاه می توانند از منابع کتابخانه استفاده نمایند.

تبصره 1 : كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشگاه و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از کتابخانه دانشگاه استفاده نمایند.

تبصره 2 : كادر آموزشي حق التدريسي دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس با ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از کتابخانه دانشگاه استفاده نمایند.

تبصره 3 : تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند.

       تبصره 4 :دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند و مدت عضویت آنها برابر مدت اعتبار کارت آنها فعال خواهد شد .

            اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد2..

           

ارائه خدمات به دانشجويان سایر دانشگاهها ممنوع مي باشد3

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير مي باشد

  

تعداد منبع امانتی مدت امانت اعضا
10 جلد 30 روز كادر آموزشي
5 جلد 15 روز دانشجوي تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی
5 جلد 15 روز دانشجوي ساير مقاطع/کادر آموزشی بازنشسته
5 جلد 15 جلد كاركنان
3 جلد 15 روز پرسنل سایر مراکز وابسته به دانشگاه
3 جلد 15 روز بازنشستگان
3 جلد 15 روز پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شاغل در شهرستان

عضویت:

افراد برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه باید در کتابخانه دانشگاه عضو باشند.منظور از عضویت، ثبت مشخصات مشخصات فرد در نرم افزار کتابخانه می باشد .فرد موظف است در بدو حضور در کتابخانه نسبت به تکمیل فرم عضویت و تحویل یک قطعه عکس به کتابدار اقدام کند و آیین نامه امانت را مطالعه نماید

تسویه حساب

1.اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند

   2.دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند

   3.واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد

   4.كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: