دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهScience Directومعرفی نظام نوین نوپا

دکتر اسماعیل عبدالله زاده     1398/07/02

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه جستجو در منابع الکترونیک با معرفی پایگاهWeb Of sciences وscopus

آقای محمد قاسم پور     1398/07/03

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر مجتبی فرجام     1398/08/13

فایل ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه مبانی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

دکتر مجتبی فرجام     1398/11/14

فایل ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه آشنایی با پایگاه ClinicalKey

سرکار خانم کریمی     1398/11/21

فایل ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی(لغو شد)

دکتر رضا همایونفر     1398/12/13

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی(لغو شد)

دکتر اسماعیل عبدالله زاده     1398/12/14

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: