دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه آشنایی با پایگاه های دسترسی آزاد ویژه کتابداران

 خانم بردبار زارعی     1399/05/14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
کارگاه آشنایی با کاکرین ویژه کتابداران

 خانم بردبار زارعی     1399/05/14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
وبینار اخلاق در پژوهش

دکتر احسان شمسی کوشکی     1399/06/04

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
وبینار آشنایی با مطالعات مروری و سیستماتیک در نظام سلامت

دکتر رضا تبریزی     1399/12/26

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: