دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی در سال 1400
1-   برگزاری کارگاه های آموزشی (هر فصل دو کارگاه)
2-   راه اندازی سامانه درخواست کتاب Book.fums.ac.ir
3-   عضویت دانشجویان جدیدالورودو تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
4-   ورود اطلاعات پایان نامه ها و کتاب های خریداری شده
5-   به روز رسانی نرم افزار کتابخانه و زیر سیستم کتابخانه بیمارستان ولیعصر
6-   راه اندازی سامانه جامع کارگاه ها Workshop.fums.ac.ir                      
7-    تهیه فرم الکترونیکی در خواست کارگاه آموزشی                                        
8-    پیگیری و تعویض صندلی های اتاق مطالعه گروهی
9-    بهبود روشنایی سالن مطالعه و مخزن کتابخانه
10-   تامین اعتبار 50 میلیون تومان جهت خرید کتاب
11-    خرید اپلیکیشن ساحل
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی در سال 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی در سال 1398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی درسال 1396
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: